Wizerunek Absolwenta Liceum

Po ukończeniu liceum uczeń jest przygotowany do świadomego planowania swego rozwoju, tj. wyboru kierunku studiów lub podjęcia innej drogi edukacji. Ma poczucie własnej wartości, zna swoje mocne i słabe strony. Sprawnie wykorzystuje wiedzę i umiejętności zdobyte na dotychczasowych etapach edukacyjnych.
Ma poczucie wolności, ale jednocześnie potrafi krytycznym okiem spojrzeć na siebie. Jest kreatywny zarówno w planowaniu swojego rozwoju, jak i miejsca na rynku pracy. Stara się dołączyć do elity intelektualnej i społecznej, a nie tylko finansowej kraju. Podnosi wysoko poprzeczkę stawianych sobie wymagań i konsekwentnie zmierza do celu:
– uporem i dyplomacją w kulturalny sposób „wchodzi oknem, gdy zamknięte są drzwi”;
– kierując się maksymą „chcieć to móc” osiąga najwyższe szczyty.
Ma umiejętność myślenia wynikowego, potrafi wiązać fakty i znajdować konstruktywne rozwiązania:
– powodowany ciekawością świata, wnikliwie stara się zrozumieć każde zaistniałe zjawisko;
– jest elastyczny, nazywa problem i poszukuje dla niego rozwiązań.
Rozumie konieczność uczenia się przez całe życie:
– wychodząc z założenia, że „stać w miejscu – znaczy cofać się”, cały czas rozwija swoje kompetencje;
– jest otwarty, nie boi się zadawania pytań, uważa, że „nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi”.
Potrafi zachować spokój w trudnej sytuacji i wie, jak skutecznie uporać się ze stresem:
– kierując się myślą „zapukał strach do drzwi, otworzyła mu odwaga, a za drzwiami już nikogo nie było”, potrafi spokojem i opanowaniem wygrać każdą stresującą sytuację;
– budzi zaufanie innych, a w sytuacji sporu jest gotowy podjąć mediację.
W życiu kieruje się uniwersalnymi wartościami. Jest wolny od stereotypów i uprzedzeń:
– wychodząc z założenia, że nikt nie potrzebuje przyzwolenia od innych na bycie sobą, nie odwraca oczu od odmienności i przyjmuje tolerancyjną postawę;
–  nie boi się zmian, podejmuje wyzwania, odpowiada za swoje czyny.
Jest patriotą, zna historię Polski, rozumie i szanuje tradycje i symbolikę narodową. Równocześnie czuje się obywatelem Europy i świata:
– świadomie korzysta z dorobku cywilizacji i kultury;
– stara się być nie tylko uczestnikiem i konsumentem, ale i współtwórcą tego dorobku.
Wysoko ceniąc świadomą obecność w społeczeństwie, prezentuje aktywną postawę obywatelską:
– postępuje zgodnie z przyjętymi normami, przepisami prawa, ale także sumieniem dobrego obywatela;
– inicjuje akcje mające na celu dobro społeczne;
– odczuwa empatię, uczestniczy w działaniach na rzecz potrzebujących;
– rozumie pojęcie zrównoważonego rozwoju i zasady ochrony środowiska, prowadzi zdrowy tryb życia.
Jest przygotowany do wystąpień publicznych:
– swobodnie i poprawnie wypowiada się w debacie publicznej;
– jasno formułuje myśli na piśmie;
– zna języki obce.