Oferta

Szkoły  STO to szkoły społeczne, a nie prywatne, w których  rodzice są odpowiedzialni za rozwój szkoły, a nauczyciele za to, co się w niej dzieje.

Nasza szkoła to szkoła przyjazna uczniom. Małe zespoły klasowe pozwalają na indywidualizację nauczania i dostosowanie metod pracy w zależności od potrzeb każdego dziecka. Dobry kontakt  z nauczyciele pozwala na stworzenie więzi opartej na partnerstwie
i wzajemnym poszanowaniu.

Szkoły STO maja bardzo dobrze wyposażone sale lekcyjne. Dzięki możliwości korzystania z tablic interaktywnych w trakcie lekcji i bezpośredniemu dostępowi do Internetu, zajęcia stają się ciekawe, a materiał jest szybko przyswajany. Nauczyciele wprowadzają liczne innowacje (Insta-Ling, Platforma Quizzez, YouTube), dzięki czemu nie tylko unikają nudy na lekcjach, ale również wychodzą naprzeciw oczekiwaniom współczesnej młodzieży. Rodzice natomiast mają możliwość uczestniczenia w codziennym funkcjonowaniu szkoły i monitorowania postępów swojego dziecka poprzez wgląd do elektronicznego dziennika Librus.

Szkoły STO biorą udział w wielu przedsięwzięciach. Uczniowie angażują się w liczne projekty edukacyjne, dzięki czemu poznają ciekawe miejsca, interesujących ludzi, integrują się z uczniami szkół polskich i zagranicznych. W ramach zajęć dodatkowych rozwijają swoje talenty. Pracując różnymi metodami, uczą się języków obcych: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i rosyjaskiego.

Szkoły STO  nie tylko uczą, ale i wychowują. Bardzo ważnym elementem pracy z uczniem jest przygotowanie go do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Wartości takie jak dzielność, uczciwość, odpowiedzialność są dla nas priorytetowe i staramy się je rozwijać, współpracując z licznymi instytucjami. Uczniowie mają możliwość angażowania się w wybrane przez siebie projekty, przez co uczą się podejmować decyzje i brać odpowiedzialność za swoje czyny.

Nasza szkoła zapewnia: 

– Opiekę nad uczniem do godziny 16:00

– Codzienne dyżury nauczycieli, podczas których uczniowie mogą odrabiać prace domowe

– 3 godziny języka angielskiego tygodniowo

– 2 godziny zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

– Szeroką ofertę zajęć dodatkowych (koła przedmiotowe, zajęcia wyrównawcze, zajęcia sportowe)

Informacje dotyczące rekrutacji do Społecznej Szkoły Podstawowej im. Josepha Conrada Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Zakopanem

Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata  ubiegającego się o przyjęcie do szkoły zobowiązani są złożyć podanie sporządzone na odpowiednim formularzu pobranym ze strony internetowej lub w sekretariacie szkoły.

Rodzice kandydata podczas składania podania zobowiązani są do odbycia rozmowy z dyrektorem szkoły.

Warunkiem koniecznym przyjęcia Kandydata do szkoły jest zawarcie „Umowy edukacyjnej” i wpłacenie przez rodzica albo opiekuna prawnego kandydata jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości 350 zł .

Opłata wpisowa jest świadczeniem jednorazowym, związanym z przyjęciem Kandydata do szkoły i nie podlega zwrotowi niezależnie od tego, czy podejmie on w nim naukę.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych kandydatów odbywa się zgodnie z przepisami prawa.