Wizerunek Absolwenta Szkoły Podstawowej

I etapu szkoły podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Uczeń po III klasie zna zasady ustalone wspólnie w klasie/szkole i próbuje ich przestrzegać. Rzetelnie wykonuje swoje obowiązki (np. dyżury klasowe).

Potrafi realnie ocenić swoje zachowanie. Sam wybiera koła zainteresowań i aktywnie w nich uczestniczy. Chętnie włącza się w gry zespołowe o różnym charakterze, przestrzega zasad fair-play, potrafi pogodzić się z porażką, cieszyć się z sukcesów innych. Zna regulaminy konkursów, w których bierze udział.

Wywiązuje się ze złożonych obietnic i przyjętych zadań. Umie przeprosić za wyrządzoną krzywdę, otwarcie przyznać się do popełnionego błędu i zaproponować sposób naprawienia go. Potrafi wystąpić z propozycją pomocy i wyjaśnić, na czym w jego wieku polega odpowiedzialność, dzielność i uspołecznienie.

Rozumie zasady bezpieczeństwa w domu, szkole i na ulicy; potrafi wezwać pogotowie i straż pożarną. Zna zasady bezpiecznego korzystania z narzędzi multimedialnych. Potrafi wyszukać informację w Internecie, wykonać pracę domową w formie elektronicznej i wysłać e-mail.

W miarę swoich możliwości bierze udział w scenkach (zajęcia metodą dramy), próbuje nazwać i pokazać emocje. Wie, że należy pomagać innym, a w związku z tym uczestniczy w szkolnych działaniach charytatywnych: przygotowuje paczki, zbiera monety, pisze listy, robi kartki pocztowe. Samodzielnie i w grupach tworzy tematyczne projekty plastyczne (np. plakaty, kotyliony, konstrukcje z papieru, plasteliny, modeliny itp.).

Uczestniczy w dekorowaniu klasy/szkoły, np. z okazji świąt. Współtworzy imprezy klasowe i szkolne, przygotowuje własne prezentacje (np. recytacje, piosenki). Wie, jak należy zachować się w różnych miejscach i sytuacjach (w teatrze, w czasie uroczystości szkolnych). Biorąc udział w wycieczkach zachowuje się w sposób zdyscyplinowany. Ma podstawową wiedzę o świętach i tradycjach chrześcijańskich, a także świętach innych religii wyznawanych w okolicy. Rozumie sens i przesłanie rocznic i świąt narodowych, np. Święta Niepodległości.

Bierze udział w przygotowaniach informacji dotyczących różnych świąt i tradycji. W języku obcym ma opanowane słownictwo z zakresu życia codziennego i posługuje się podstawowymi zwrotami w tym języku. Zna elementy kultury narodowości, których języki są nauczane w szkole. Wie na czym polega specyfika pracy różnych zawodów.

Zna swoją miejscowość/okolicę; wie, jaki jest jej herb/symbol. Zna logo szkoły i (ewentualnie) jej patrona; wie, co oznacza skrót STO. Wie, że mózg lubi ruch; nie unika zajęć wf; bierze udział w grach i zawodach sportowych; uczy się pływać. Segreguje śmieci, zbiera baterie; gromadzi nakrętki, makulaturę i inne produkty do recyklingu.

W życiu codziennym stosuje dostępne dzieciom zasady ochrony środowiska: korzysta z kubeczków wielokrotnego użycia, oszczędza wodę, gasi zbędne oświetlenie, używa ręczników papierowych.

II etapu szkoły podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Po ukończeniu klasy VIII uczeń jest przygotowany do kontynuacji nauki na wyższym szczeblu edukacji. Ma poczucie własnej wartości, zna swoje mocne i słabe strony. Posiada odpowiednią do wieku, uporządkowaną wiedzę o otaczającym go świecie i potrafi ją wykorzystać w życiu codziennym. Łączy informacje z różnych dziedzin nauki.

Chętnie się uczy, dąży do zdobywania nowych umiejętności i sprawności, ma różne zainteresowania. Lubi czytać. Skutecznie rozwija się indywidualnie, ale też potrafi pracować w grupie (np. metodą projektu); ma doświadczenia uczestnictwa w różnych akcjach klasowych i szkolnych (np. artystycznych, sportowych, charytatywnych).

Swobodnie i poprawnie wysławia się w języku ojczystym; komunikuje się w języku obcym. Potrafi zadawać pytania, jest dociekliwy, uważnie słucha. Umiejętnie formułuje problemy i próbuje je rozwiązać. Jest otwarty i tolerancyjny, szanuje innych. Łatwo nawiązuje kontakty. Rozpoznaje i nazywa emocje; wykazuje empatię. W trudnych i konfliktowych sytuacjach nie wycofuje się i nie przejawia agresji, próbuje podejmować mediację.

Bierze czynny udział w życiu społeczności szkolnej i lokalnej. Udziela się w różnych organizacjach życia społecznego w szkole (np. samorząd uczniów) i w swojej okolicy (np. w zakresie opieki nad zwierzętami). Jest patriotą; szanuje tradycje i symbole narodowe. Rozumie przesłanie świąt państwowych, uczestniczy w obchodzeniu ważnych rocznic. Postrzega siebie jako obywatela Polski i Europy. Szanuje środowisko naturalne i przestrzega związanych z tym wymagań (np. segregowanie odpadów, oszczędzanie wody).

Dba o porządek w miejscach, w których przebywa. Przejawia chęć zdrowego trybu życia: uprawia sport, zdrowo się odżywia, potrafi aktywnie wypoczywać. Umiejętnie gospodaruje swoim czasem, szanuje czas innych. Dotrzymuje terminów. Respektuje uwagi (rówieśników i dorosłych). Jest odpowiedzialny za to, czego się podjął. Właściwie korzysta z dostępnej wiedzy. Ma potrzebę samokształcenia i wie, że trzeba się kształcić przez całe życie. Potrafi przyznać się do własnej niewiedzy.

Zna zagrożenia związane z technologiami informatycznymi, za pomocą których komunikuje się ze światem. Absolwent szkoły podstawowej STO jest odpowiedzialny, kreatywny i dzielny. Dba o kontakty społeczne. Poszukuje prawdy o sobie i świecie, spogląda w przyszłość z optymizmem. Godnie reprezentuje szkołę w różnych okolicznościach.