PROCEDURA WYDAWANIA DUPLIKATÓW ŚWIADECTW

W celu wydania duplikatu ww. dokumentów należy zwrócić się z podaniem do dyrektora szkoły. Interesant powinien złożyć podanie wraz w potwierdzeniem opłaty w sekretariacie szkoły. Podania wysłane za pomocą poczty elektronicznej nie będą rozpatrywane.

Podanie powinno zawierać: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia osoby zainteresowanej (w przypadku kobiet również nazwisko panieńskie), adres do korespondencji, numer telefonu oraz szczegółowy opis sprawy.

W podaniu musi być określony typ szkoły. Musi także być wyraźnie wskazany ROK UKOŃCZENIA NAUKI.

W przypadku posiadania kserokopii zaginionego dokumentu można dołączyć ją do podania.

Na końcu podania musi znajdować się dopisek: „oświadczam, że nie posiadam oryginału świadectwa” oraz wyraźny podpis osoby zainteresowanej.

Sprawa będzie załatwiona w terminie 14 dni od momentu wpłynięcia podania.

O załatwieniu sprawy – wydaniu duplikatu – zainteresowany dowiaduje się pod numerem telefonu: 18 20 14747.

Za wydanie duplikatu pobierana jest opłata w wysokości opłaty legalizacji, którą należy uiścić na rachunek bankowy:

Bank PKO BP

nr konta: 51 1020 3466 0000 9702 0038 6409

z dopiskiem „opłata za wydanie duplikatu”

wg obecnie obowiązujących przepisów opłata wynosi 26,00 PLN.

Duplikat ma moc oryginału i może być wydany WYŁĄCZNIE w sytuacji, gdy oryginału się nie posiada lub jest on nieczytelny, porwany itp.

Przy odbiorze duplikatu należy być osobiście w celu złożenia podpisu w księdze druków ścisłego zarachowania. Tożsamość osoby odbierającej duplikat stwierdza się na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości. W wyjątkowych sytuacjach duplikat może zostać przesłany listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru np. miejsce zamieszkania za granicą, osoba niepełnosprawna.