Zadania publiczne

Aktywność ruchowa nie ma granic wiekowych

W zajęciach na basenie będą mogły uczestniczyć osoby dorosłe, w tym seniorzy. Aktualnie nie ma takiej formy aktywności fizycznej dla takiej grupy docelowej. Zajęcia na basenie wspomagają proces  rehabilitacji, w większości ćwiczenia odbywają się w odciążeniu pionowym kręgosłupa. Oprócz tego opór jaki wytwarza woda wspomaga wzmacnianie mięśni posturalnych. 

W każdym miesiącu odbędą się  3 spotkania. W każdych zajęciach będzie mogło brać udział 15  osób. Zajęcia będą trwały 45 minut i odbywać się będą na basenie na terenie miasta Zakopane. Uczestnicy zostaną również zapoznani z zasadami bezpieczeństwa na basenie i nauczą się podstaw udzielania pierwszej pomocy.

Regularne pływanie modeluje sylwetkę, angażując praktycznie wszystkie grupy mięśniowe nie obciążając przy tym stawów, rozwija kondycję, poprawia pracę płuc. Rozładowuje napięcia psychiczne, złość i inne negatywne emocje, dostarczając jednocześnie satysfakcję i poczucia spełnienia. Umiejętność pływania ma dać poczucie bezpieczeństwa w kontakcie z wodą.

Zajęcia będą prowadzone według  metod zaczerpniętych z „Koncepcji Halliwick”, która zakłada odpowiednie wsparcie do potrzeb i możliwości pływaka. Uczestnictwo w zajęciach zmobilizuje ich do wyjścia z domu, nawiązania nowych kontaktów społecznych. Rezultaty to zwiększenie aktywności  fizycznej, wydolności oraz odporności uczestników.

Wędrujemy po górach

W pieszych wycieczkach organizowanych jeden raz w miesiącu (  wyjście w góry )będą mogli brać udział uczniowie, nauczyciele i rodziny uczniów szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie oraz inni chętni mieszkańcy miasta. W każdym wyjściu z przewodnikiem w góry będzie mogło uczestniczyć od 20 do 25 osób. Pomysł pieszych wędrówek po Tatrach wynika z dokonanej analizy form spędzania czasu wolnego mieszkańców. Wynika z niej, że dzieci, młodzież i dorośli mieszkający na naszym terenie bardzo rzadko uprawiają turystykę pieszą i w słabym stopniu znają Tary. Nasze działanie ma zmienić ten stan rzeczy oraz pokazać alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu . Przede wszystkim ma zachęcić dzieci i dorosłych do uprawiania turystyki pieszej i dbania o swoje zdrowie.

Nauka i doskonalenie pływania

W zajęciach na basenie będą mogły uczestniczyć dzieci w wieku 7-14 lat. Od lutego do czerwca  ( 15 zajęć) w zajęciach będzie uczestniczyć 25 osób, zajęcia odbywać się będą w dwóch grupach dobranych ze względu na umiejętności. Od września do grudnia ( 12 zajęć) w zajęciach będzie uczestniczyć 30 osób, zajęcia odbywać się będą w dwóch grupach dobranych ze względu na umiejętności. Dzieci zostaną również zapoznane z zasadami bezpieczeństwa na basenie i nauczą się podstaw udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia dla każdej z grup będą trwały 45 minut i odbywać się będą na basenie na terenie miasta Zakopane. W zajęciach będą mogły brać udział tylko uczniowie szkół prowadzonych przez stowarzyszenie, którzy nie są objęci  programem „Już pływam” realizowanym przez Miasto.

O zdrowiu i wolności od używek

W dniach 25 – 27.04. 2022 r. odbył się wyjazd profilaktyczny do Łodzi dla młodzieży licealnej. Podczas wyjazdu poruszone zostały ważne problemy  wieku młodzieńczego ( i nie tylko) , zajęciom sprzyjało oderwanie od codziennego środowiska oraz przebywanie w grupie rówieśniczej przez trzy dni. W ramach wyjazdu młodzież poznała  miasto  czterech kultur: polskiej, żydowskiej, niemieckiej i rosyjskiej.

Podczas pobytu szczególny nacisk został położony na realizację edukacji prozdrowotnej i programu profilaktycznego.

Został zrealizowany rekomendowany przez PARPA i KBPN program „ ARS, czyli jak dbać o miłość”. Celem głównym programu jest ograniczenie niekorzystnych następstw zdrowotnych, prokreacyjnych i społecznych związanych z używaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież wchodzącą w dorosłe życie. Program ma wzbudzić u młodzieży refleksję nad ważnymi dla nich wartościami. Jego oryginalnym założeniem jest otwarte i konsekwentne odwołanie się do najbardziej cenionej wartości w życiu ludzkim jaką jest miłość, a mniej do dotychczas stosowanych motywów w rodzaju zdrowia jako takiego lub wolności jako takiej. Zdrowie i wolność są tu rozumiane jako elementy sprzyjające odpowiedzialnej miłości oraz zdrowiu i prawidłowemu rozwojowi kolejnego pokolenia.

O zdrowiu i wolności od używek nad morzem

Wyjazd profilaktyczny do Międzyzdrojów dla dzieci i młodzieży do lat 15 w roku szkolnym 2021/2022 odbył się w dniach  14-19.06.2022 r.. Nadmorski klimat z piaszczystą plażą, atrakcyjne położenie na wyspie, bezpośrednia obecność Wolińskiego Parku Narodowego z charakterystycznym najwyższym w Polsce klifowym krajobrazem, pomniki przyrody i mnóstwo atrakcji turystycznych oraz kompleksowa baza sportowa sprawiły, że czas spędzony na wyspie Wolin został maksymalnie wykorzystany.

Podczas pobytu szczególny nacisk położono na realizację edukacji prozdrowotnej i programu profilaktycznego.

Został zrealizowany rekomendowany przez PARPA i KBPN program „ Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”. Celem głównym programu jest rozwijanie u uczniów umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnościami, a także kształtowanie postaw optymizmu, empatii, wytrwałości i wiary w siebie. Podczas wyjazdu zostały zrealizowane cztery wybrane z programu tematy mające na celu budowanie poczucia własnej wartości i prawidłowej samooceny na podstawie świadomości własnych uczuć i potrzeb; uczenie koncentracji i uważnego, świadomego podejścia do otaczającej rzeczywistości, do siebie i do innych; kształtowanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania bliskich relacji z innymi; rozwijanie kompetencji poznawczych i kreatywności.