Wizerunek absolwenta gimnazjum

Po ukończeniu gimnazjum uczeń jest przygotowany do kontynuacji nauki na wyższym szczeblu edukacji. Ma adekwatne poczucie własnej wartości, zna swoje mocne i słabe strony. Wykorzystuje wiedzę i umiejętności zdobyte na poprzednich etapach edukacji. Jest pozytywnie nastawiony na wieloetapowy proces uczenia się.
Posiada odpowiednią do wieku wiedzę o otaczającym go świecie i chętnie ją poszerza. Ma rozległe zainteresowania i wiąże z nimi swoje ambicje (np. uczestniczy w konkursach). Interdyscyplinarnie postrzega otaczającą go rzeczywistość. Potrafi sformułować problem i zadawać trafne pytania. Dużo czyta, wykraczając poza zestaw lektur szkolnych. Umie przyznać się do swojej niewiedzy i nie pozostaje wobec niej bierny.

Zależy mu na rozwoju indywidualnym, ale potrafi też pracować w grupie i dostosowuje się do przydzielonych mu ról (np. przy pracy metodą projektu). Przestrzega ustalonych reguł. Bierze czynny udział w życiu społeczności szkolnej (np. w samorządzie uczniów) i lokalnej. Współorganizuje różne akcje (np. artystyczne, sportowe, ekologiczne, charytatywne). Udziela się w organizacjach życia społecznego i pożytku publicznego; odczuwa dumę, satysfakcję i radość z tego, co robi dla innych.
Swobodnie i poprawnie posługuje się językiem ojczystym, ma bogate słownictwo. Nie obawia się wystąpień publicznych (np. na forum szkolnym i międzyszkolnym). Przynajmniej jeden język obcy zna na poziomie średnim; dba o stały progres w tej dziedzinie, potwierdzany certyfikatami.
Szuka prawdy o sobie i swoim celu życia, zadaje sobie pytanie „kim jestem?”, poszukuje własnej tożsamości, kreuje i podkreśla swoją indywidualność. Samodzielnie wyszukuje, selekcjonuje i krytycznie analizuje informacje. Jest dociekliwy, mimo przeszkód dąży do prawdy. Nie boi się zmian, podejmuje wyzwania. Bierze odpowiedzialność za swoje słowa i czyny.
W życiu kieruje się uniwersalnymi wartościami. Jest wolny od stereotypów i uprzedzeń. Relacje z innymi ludźmi opiera na szacunku i wzajemnej akceptacji. Akceptuje odmienność. Swoją otwartą postawą wzbudza zaufanie otoczenia. Odczuwa empatię, reaguje na krzywdę innych; potrafi stawić czoła niesprawiedliwości wykazując odwagę cywilną. Szanuje własność swoją, cudzą i publiczną.
Przejawia postawę patriotyczną, utożsamia się z własnym krajem i jest dumny z bycia jego obywatelem. Szanuje tradycje oraz symbole narodowe i religijne; zna historię, rozumie symbolikę i znaczenie świąt państwowych i ważnych rocznic. Będąc poza krajem kultywuje polskie tradycje. Wykazuje się patriotyzmem lokalnym.
Szanuje środowisko naturalne i przestrzega związanych z tym wymagań (np. segregowanie odpadów, oszczędzanie wody). Rozumie zasady zrównoważonego rozwoju. Prowadzi zdrowy tryb życia: uprawia sport, potrafi aktywnie wypoczywać, jest wolny od nałogów.

Radzi sobie ze swoimi emocjami, umie je rozpoznać i nazwać; potrafi uporać się ze stresem. Umiejętnie gospodaruje swoim czasem, szanuje czas innych. Dotrzymuje terminów.
Właściwie korzysta ze swej wiedzy. Aktualizuje swoje wiadomości o nowych technologiach informatycznych i bezpiecznie porusza się w cyberprzestrzeni. Zna własne potrzeby edukacyjne i jest świadomy konieczności dalszej nauki.
Absolwent gimnazjum STO jest odpowiedzialny i kreatywny. Impulsy do swego rozwoju czerpie z pozytywnych wzorów. Z optymizmem patrzy w przyszłość. Postrzega siebie jako obywatela Polski i Europy.