Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018 r.

2. Spotkanie z rodzicami 3 września 2018 r.
3. Posiedzenie RN i RP 10 września 2018 r.
4. Deklaracja przystąpienia do części egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego 1 października 2018 r.
5. Złożenie wstępnych deklaracji maturalnych oraz dokumentów uprawniających do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego 1 października 2018 r.
6. Przyjęcie od rodziców uczniów zaświadczeń o stanie zdrowia oraz opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej (szkoła podstawowa i gimnazjum) 15 października 2018 r.
7. Spotkanie z rodzicami 22 października 2018 r.
8. Posiedzenie RN i RP 22 października 2018 r.
9. Statutowe Święto STO 30 listopada 2018 r.
10. Spotkanie z rodzicami 30 listopada 2018 r.
11. Zimowa przerwa świąteczna dla uczniów 24-31 grudnia 2018 r.
12. Klasyfikacja śródroczna – Posiedzenie RN, RP 10 stycznia 2019 r.
13. Spotkanie z rodzicami 10 stycznia 2019 r.
14. Ferie zimowe 14-27 stycznia 2019 r.
15. Złożenie ostatecznych deklaracji maturalnych 7 lutego 2019 r.
16. Zimowe Igrzyska Szkół Niepublicznych 26 lutego–1 marca 2019 r.
17. Spotkanie z rodzicami 4 marca 2019 r.
18. Posiedzenie RN, RP 8 kwietnia 2019 r.
19. Spotkanie z rodzicami 8 kwietnia 2019 r.
20. Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

– część humanistyczna

– część matematyczno-przyrodnicza

– język obcy nowożytny

 

10 kwietnia 2019 r.

11 kwietnia 2019 r.

12 kwietnia 2019 r.

21. Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:

– język polski

– matematyka

– język obcy nowożytny

 

15 kwietnia 2019 r.

16 kwietnia 2019 r.

17 kwietnia 2019 r.

22. Informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych klasy maturalnej 17 kwietnia 2019 r.
23. Wiosenna przerwa świąteczna 18-23 kwietnia 2019 r.
24. Klasyfikacja końcowa klasy maturalnej. Posiedzenie RN 24 kwietnia 2019  r.
25. Zakończenie zajęć w klasie maturalnej 26 kwietnia 2019  r.
26. Egzamin maturalny:
– część ustna
– część pisemna
9–25 maja 2019 r.

6–23 maja 2019  r.

27. Spotkanie z rodzicami 20 maja 2019  r.
28. Informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych 10 czerwca 2019 r.
29. Klasyfikacja roczna 17 czerwca 2019 r.
30. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2019 r.
31. Ferie letnie 24 czerwca–31 sierpnia 2019  r.
32. Dodatkowe dni wolne:

 

2 listopada 2018 r.

15, 16, 17 kwietnia 2019 r.

2, 6, 7, 8 maja 2019 r.