34-500 Zakopane, ul. Kasprusie 35 a
                                 tel. 18 20 14747    
 
                             NIP 736-11-41-903

Społeczne Gimnazjum i Społeczne Liceum Ogólnokształcące


Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Zakopanem

Get Adobe Flash player

Rekrutacja do liceum

 

Nie jesteśmy objęci rekrutacją elektroniczną!

Wzór podania do liceum 

Decyzja Nr 13/2014/2015

w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2015/2016

Zgodnie z § 26 ust.3 Statutu Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Zakopanem

ustalam

zasady przyjmowania uczniów do klasy pierwszej:

1. Rekrutację kandydatów do klasy pierwszej Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Zakopanem na rok 2015/2016 regulują zasady określone w niniejszym regulaminie.

2. W okresie poprzedzającym rekrutację kandydaci do klasy pierwszej składają w szkole podanie w terminie od 02 marca 2015 r. do 30 kwietnia 2015 r..

3. Rekrutację przeprowadza się w następujących terminach:

1) Od 26 czerwca 2015 r. do 29 czerwca 2015 r. do godz. 14 00 - dostarczenie do szkoły  świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego.

2) 29 czerwca 2015 r. do godz. 15.00 - ogłoszenie przez szkolną komisję rekrutacyjno- kwalifikacyjną listy przyjętych do klasy pierwszej

4. W rekrutacji do szkoły ustala się następujący sposób przeliczania punków:

1)  200 pkt. - maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym w tym:

 a) 100 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum (zawarta w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu);

 b) 100 pkt. – liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki i  przedmiotu wybranego (historia, wos, biologia, geografia, fizyka, chemia)  oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum.

2) Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

a) język polski,

b) historia i wiedza o społeczeństwie,

c) matematyka,

d) przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka, chemia),

e) język obcy nowożytny na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty według zasady, że z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów - jeden procent w każdym z zakresów odpowiada 0,2 punktu.

3) Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki i  przedmiotu wybranego:

-  celujący – 20 pkt.

-  bardzo dobry – 18 pkt.

-  dobry – 15 pkt.

-  dostateczny – 10 pkt.

-  dopuszczający – 2 pkt.

4)   Za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać co najwyżej 20 pkt. przy czym:

a)  za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 5 pkt.

b)  za udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty w tym:

-  finalista konkursu ponadwojewódzkiego – 12 pkt.

-  finalista konkursu wojewódzkiego – 10 pkt.

-  za osiągnięcia wpisane na świadectwie do 7 pkt. .

5.   Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do  szkoły niezależnie od kryteriów zawartych w pkt. 4. 

6.   Do klasy pierwszej Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Zakopanem przyjmowani są kandydaci, którzy:

1)  uzyskali łączny wynik co najmniej 120 pkt.

2) nie uzyskali wymaganej ilości punktów, ale z uzasadnionych przyczyn - względy zdrowotne, społeczne, itp. - zaistniały powody do obniżenia dolnego progu wymagań przez szkolną komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną.

7. W uzasadnionych przypadkach komisja zastrzega sobie prawo do obniżenia progu  wymagań punktowych.

8. Powiadomienie o wynikach rekrutacji do Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Zakopanem następuje poprzez przekazanie informacji kandydatowi i jego rodzicom.

9. Po spełnieniu warunków wskazanych w  pkt. 7 warunkiem koniecznym przyjęcia Kandydata do szkoły jest zawarcie „Umowy edukacyjnej” i wpłacenie przez rodzica albo opiekuna prawnego kandydata jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości 350 zł .

10.  Opłata wpisowa jest świadczeniem jednorazowym, związanym z przyjęciem Kandydata do Liceum i nie podlega zwrotowi niezależnie od tego, czy podejmie on w nim naukę.

11.  Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych kandydatów odbywa się zgodnie z przepisami prawa.

 

Rekrutacja do gimnazjum

Decyzja Nr 11/2014/2015
w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2015/2016

Zgodnie z § 26 ust.3 Statutu Społecznego Gimnazjum STO w Zakopanem

 

ustalam

 

zasady przyjmowania uczniów do klasy pierwszej:

 

1.  W roku szkolnym 2015/2016 planowane jest otworzenie jednego oddziału liczącego 15 uczniów.

2.  Rekrutacja uczniów do klasy pierwszej Społecznego Gimnazjum STO w Zakopanem odbywać się będzie w okresie od 15 stycznia 2015 roku do wyczerpania miejsc.

3.  Kandydat  ubiegający się o przyjęcie do Gimnazjum zobowiązany jest złożyć w podanie sporządzone na odpowiednim formularzu pobranym ze strony internetowej lub w sekretariacie szkoły.

4.  Rodzice kandydata podczas składania podania zobowiązani są do odbycia rozmowy z dyrektorem szkoły.

5.  Kandydat, który spełnił wymagania zawarte w pkt. 3 i 4 w dniu 26 czerwca 2015 roku do godz. 17.00 dostarcza świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu

6.  Po spełnieniu warunku wskazanego w pkt. 5 warunkiem koniecznym przyjęcia Kandydata do szkoły jest zawarcie „Umowy edukacyjnej” i wpłacenie przez rodzica albo opiekuna prawnego kandydata jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości 350 zł .

7.  Opłata wpisowa jest świadczeniem jednorazowym, związanym z przyjęciem Kandydata do Gimnazjum i nie podlega zwrotowi niezależnie od tego, czy podejmie on w nim naukę.

8.  Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych kandydatów odbywa się zgodnie z przepisami prawa.

Formularz do pobrania

Dziennik elektroniczny

szkola.png

Odwiedziło nas:

904067
DzisiajDzisiaj476
WczorajWczoraj498
W tym tygodniuW tym tygodniu3480
W tym miesiącuW tym miesiącu15827
RazemRazem904067

Odwiedza nas 35 gości oraz 0 użytkowników.