34-500 Zakopane, ul. Kasprusie 35 a
                                 tel. 18 20 14747    
 
                             NIP 736-11-41-903

Społeczne Gimnazjum i Społeczne Liceum Ogólnokształcące


Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Zakopanem

Get Adobe Flash player

STATUT ZSSO

STATUT ZESPOŁU SPOŁECZNYCH SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W ZAKOPANEM

§ 1
1. Zespół Społecznych Szkół Ogólnokształcących Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Zakopanem, zwany dalej Zespołem tworzą:
1) Społeczne Gimnazjum im. Josepha Conrada Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Zakopanem;
2) Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Josepha Conrada Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Zakopanem.
2. Zespół działa na podstawie uchwały Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego Nr 67 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Zakopanem z dnia 12.04.1999 r., zwanego dalej Zarządem Koła oraz niniejszego statutu.
3. Szkoły, które tworzą Zespół działają na podstawie odrębnych statutów.
4. W zakresie określonym statutem nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Zarząd Koła.
§ 2
1. Stosunek pracy z dyrektorem Zespołu nawiązuje i rozwiązuje Zarząd Koła.
2. Zespół jest pracodawcą dla nauczycieli i innych pracowników szkół, o których mowa w § 1 ust. 1.
3. Osobą dokonującą za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy jest dyrektor Zespołu.
§ 3
1. Zespół prowadzi dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład wspólną administrację, księgowość i gospodarkę finansową.
2. Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej są uchwały Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie w sprawie zasad wewnętrznej gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych Społecznego Towarzystwa Oświatowego.
§ 4
1. Działalnością Zespołu kieruje dyrektor Zespołu i w zakresie tej działalności reprezentuje Zespół na zewnątrz, a w szczególności:
1) opracowuje i przedstawia Zarządowi Koła do zatwierdzenia:
a) plan finansowy Zespołu,
b) okresowe i roczne sprawozdania finansowe,
c) regulamin wynagradzania i regulamin pracy, o ile obowiązek ustalenia regulaminów wynika z art. 772 i 104 Kodeksu Pracy;
2) odpowiada za przestrzeganie dyscypliny budżetowej oraz prawidłowe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji administracyjnej i finansowej Zespołu oraz właściwe zabezpieczenie mienia Zespołu;
3) podejmuje decyzje o przyznawaniu nagród pieniężnych nauczycielom i innym pracownikom Zespołu w ramach zatwierdzonego planu finansowego;
4) zatrudnia i zwalnia pracowników oraz zawiera i rozwiązuje inne umowy niezbędne do funkcjonowania Zespołu, a także dysponuje środkami finansowymi Zespołu – wielkość i rodzaj zobowiązań prawnych i finansowych zaciąganych samodzielnie przez dyrektora może być ograniczona uchwałą Zarządu Koła;
5) określa zakres kompetencji i obowiązków zastępcy dyrektora lub pełnomocnika dyrektora (jeżeli jest powołany).
2. Dyrektor Zespołu bierze udział w posiedzeniach Zarządu Koła i organów szkół tworzących Zespół zwołanych na jego wniosek, o ile tematyka dotyczy działalności Zespołu.
§ 5.
Statut może być zmieniony przez Zarząd Koła z inicjatywy własnej Zarządu Koła lub na wniosek dyrektora Zespołu.
§ 6
Statut Zespołu wchodzi w życie z dniem 1 września 2015r.

 

Dziennik elektroniczny

szkola.png

Odwiedziło nas:

861868
DzisiajDzisiaj1511
WczorajWczoraj1530
W tym tygodniuW tym tygodniu11542
W tym miesiącuW tym miesiącu17050
RazemRazem861868

Odwiedza nas 30 gości oraz 0 użytkowników.